Strategi for LCC-forum 2022 - 2025

BAKGRUNN
Livssykluskostnader (Life Cycle Cost – LCC) er et nyttig og viktig verktøy for økonomisk optimalisering i investeringsbeslutninger og for budsjettering av drift. LCC er implementert i forskjellig grad hos ulike aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

Difi gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse om barrierer for bruk av LCC i offentlige byggeprosjekter. Disse er gjengitt i tabellen under.

IlluastrasjonStrategi2019 2022

Figur 1 Barrierer for bruk av LCC i byggeprosjekter, kilde: Difi

I arbeidet med strategien og tilhørende handlingsplan er det lagt vekt på å møte disse barrierene slik at LCC i større grad brukes som beslutningsgrunnlag i BAE-næringen.

LCC-FORUMS FORMÅL
LCC-forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass for faget LCC. Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen og hele verdikjeden. LCC-forum skal spre og formidle kunnskap med mål om økt faglig innovasjon og bærekraft i BAE-næringen. Formålet om innovasjon og bærekraft utvikles i fellesskap via økt kunnskap og fokus på analyse av et byggs bruk og kostnader i hele levetiden.

Visjon og mål i dette strategidokument, med tilhørende handlingsplan, er utarbeidet for å oppnå formålet.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er mellomstore og store virksomheter i hele verdikjeden, primært ikke enkeltpersoner. Målet er at medlemsmassen skal dekke hele verdikjeden i BAE-næringen, byggherrer, rådgivere, entreprenører (herunder både total- og tekniske entreprenører), leverandører av bygningskomponenter, arkitekter, eiere, forvaltere, FM-organisasjoner og brukere av bygg.

 

STRATEGI FOR LCC-forum 2022-2025

VISJON
LCC-forum bidrar til at eiendomsforvaltning (FDVU) og investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et livssyklusperspektiv.

LANGSIKTIGE MÅL

 • Tydeliggjøre LCCs rolle som del av det økonomiske perspektivet i bærekraftsbegrepet (klima/miljø, sosialt, øknomi)
 • Øke bevissthet (kompetanse) på politisk nivå og administrativ ledelse i offentlig sektor
 • Øke BAE-næringens bestillerkompetanse på LCC-vurderinger
 • Øke BAE-næringens kunnskap om bruk av LCC i ulike faser
 • Øke etterspørselen etter LCC som beslutningsunderlag
 • LCC-forum er den viktigste møteplassen for LCC-kompetansen i BAE-næringen i Norge
 • LCC Forum jobber for tilgjengeliggjøring av gode normtall

MÅLSETNING I STRATEGIPERIODEN (2022-2025)

 • Sørge for et oppdatert faktagrunnlag om status for LCC i Norge
 • Evaluere LCC forums arbeid og utrede fremtidig rolle og organisering av LCC – Forum for å sikre riktig kapasitet og kompetanse til å oppfylle forumets visjon og langsiktige mål
 • Legge en plan for samarbeid og formidling med de mest relevante studiestedene
 • Etablere en oversikt over behovet for helhetlig kurs – og opplæringspakker for ulike målgrupper. Dette for å sikre basiskompetanse for forståelse og anvendelse av LCC i alle faser og for ulike interessentgrupper

ÅRLIG HANDLINGSPLAN
Styret vedtar hvert år en handlingsplan basert på strategien og definerer konkrete tiltak med ansvarlig og frister for å nå målene.

 

HANDLINGSPLAN LCC-FORUM 2021-2022 

INNLEDNING

I dette dokumentet beskrives handlingsplan for LCC-forum for 2021-2022. I strategien heter det som følger:

Styret vedtar hvert år en handlingsplan. Handlingsplanen bygger på strategien og definerer konkrete tiltak med ansvarlig og frister for å nå målene.

Handlingsplanen er utarbeidet for å nå den visjonen og de målene som er beskrevet i Strategi for LCC-forum 2019-2022 der de langsiktige målene er definert som følger:

 • Øke BAE-næringens kunnskap om bruk av LCC i ulike faser
 • Øke BAE-næringens bestillerkompetanse på LCC-vurderinger
 • Øke etterspørselen etter LCC som beslutningsunderlag
 • LCC-forum er den viktigste møteplassen for LCC-kompetansen i BAE-næringen i Norge

HANDLINGSPLAN 2021-2022
Handlingsplanen for 2021-2022 er delt inn i tre overordnede tema. LCC forum skal:

 • Være en kunnskapsleverandør gjennom å spre informasjon om hvordan bruke LCC på best mulig måte
 • Være et forum for kunnskapsutveksling mellom våre medlemmer
 • Øke medlemsmassen

Være en kunnskapsleverandør gjennom å spre informasjon om hvordan bruke LCC
Tradisjonelt har LCC-forum vært en kunnskapsleverandør med fokus på å spre informasjon om hvordan LCC brukes på best mulig måte. Det å være et nav som sprer informasjon til både medlemmer og næringen generelt vil fremdeles være et av de viktigste arbeidsområdene for LCC-forum.

Følgende tiltak skal gjennomføres i perioden:

 • Styret sørger for at det i 2021 utarbeides og tilgjengeliggjøres mer fagstoff og praktiske eksempler som viser nytteverdi og bruk av LCC, som medlemmene kan nyttegjøre seg av. Det er behov for å revitalisere og fornye eksisterende materiale LCC forum besitter, og produsere nytt. Det skal vektlegges at materialet presenteres på en måte som er lett forståelig for andre enn fageksperter.
 • Lage og sende ut nyhetsbrev og/eller artikler fire ganger i året. Temaer defineres av styret våren 2021 og innarbeides i en konkret plan for publisering.
  • Gjerne ifm frokostmøter/ kurs, i eksterne media, f.eks. bygg.no. Vekt på å eksemplifisere bruk av LCC i praksis og at LCC er et nyttig beslutningsverktøy.
  • Innholdet i nyhetsbrevet og/eller artikkel publiseres på hjemmesiden.
  • Det settes av budsjett til 60 timer med innholdsproduksjon til nyhetsbrevet i året. Dette kan være betalt arbeid for ett/ flere styremedlemmer eller ekstern leverandør.
 • Styret arbeider for å øke aktiviteten på nettsiden ved å
  • Lenke til relevant LCC-innhold, for eksempel DFØs hjemmesider.
  • Publisere eksempler på bruk av LCC fra medlemsbedrifter. Medlemmene oppfordres til å sende inn aktuelle saker.
  • Ha aktuelle saker til nettsiden som fast punkt på agendaen i styremøtene.
  • Benytte og evt. fornye/oppdatere eksisterende materiale for bruk på nettsiden, i artikler, nyhetsbrev, faglunsjer og andre aktiviteter i regi av forumet.
 • Gjennomføre kurset Tenke, Gjøre & Beslutte
 • Utarbeide nytt kurs i utarbeidelse om nøkkeltall med mål om lansering i 2022, format og innhold defineres høsten 2021.
 • Gjennomføre ett frokostmøte dette arbeidsåret ifm årsmøtet.
 • Sondere muligheter for samarbeid med offentlige aktører, som DFØ og KS for å tilpasse kontoplan og føring av regnskap som grunnlag for utarbeidelse av nøkkeltall, Grønn byggallianse ifm rullering av BREEAM-ordningen og LCC-elementet i denne, med flere.
 • Gjennomføre Jubileumskonferanse 10 år – høsten 2021 eller våren 2022 – tidspunktet avhenger av koronasituasjonen

Være et forum for kunnskapsutveksling mellom medlemmene
Ettersom hovedaktiviteten til LCC-forum tradisjonelt sett har vært å spre informasjon har det vært mindre fokus på å bygge nettverk og utveksle informasjon mellom medlemmene våre. Vi har ikke vært det diskusjonsforumet navnet legger opp til. Følgende tiltak skal bidra til at vi i større grad oppleves som et aktivt forum for kunnskapsutveksling for våre medlemmer:

 • Vi oppfordrer medlemmene til å spille inn tema til faglunsjer og/eller arbeidsseminar for medlemmene. Hensikten er å arbeide for å finne løsninger på problemstillinger medlemmene våre har eller som det er vanskelig å løse. Det er mål om å gjennomføre minst to faglunsjer og/eller arbeidsseminarer i året.
 • For å spre informasjon og kunnskap som fremkommer på faglunsjer og arbeidsseminar arrangerer vi frokostmøte og/eller skriver artikkel om temaet i etterkant.
 • En viktig kanal for kunnskapsutveksling er årsseminaret. Bruke årsseminaret som en arena til dialog, ved å oppfordre i forkant til å forberede spørsmål, samt informere om aktiviteter, aktuelle tema og Teams.
 • Etablering av et nettbasert diskusjonsforum der bare medlemmer har tilgang vurderes lansert ifm jubileumskonferansen (høst 2021 eller våren 2022). Hensikten er at medlemmene skal ha en kanal de kan henvende seg til alle andre medlemmer for å bygge nettverk og for å lære av hverandre/ utveksle erfaringer.
  • Teams er valgt som plattform. Kontaktpersoner fra medlemsvirksomhetene meldes inn i teamet.
  • Øvrige må søke administrator for å få tilgang.
  • For at aktiviteten på siden skal øke er det viktig at styremedlemmene selv er aktive med spørsmål og svar i starten. Styremedlemmer fra og kontaktpersonene i de ulike medlemsbedriftene bør oppfordres til å melde seg inn, samt spre informasjonen til kollegaer og eventuelle kunder.

Øke medlemsmassen
Vi skal øke til 50 medlemmer innen årsmøtet i 2022 med vekt på kommuner/ fylkeskommuner og utførende (entreprenører, underentreprenører og leverandører). Dette for å sikre at hele verdikjeden er godt representert. For å nå målsetningene om økt medlemsmasse med ønsket sammensetning skal:

 • Styret sørge for at det i 2021 utarbeides og tilgjengeliggjøres mer fagstoff og eksempler som viser nytteverdi og bruk av LCC, som medlemmene kan nyttegjøre seg av. Formidling på en måte som er lett forståelig for andre enn fageksperter skal vektlegges. Dette har førsteprioritet for styret i 2021 og er helt nødvendig for at LCC forum skal oppfattes relevant.
 • Styremedlemmene bruke eget nettverk til å informere om LCC-forum og oppfordre til å bli medlem.
 • Kontaktpersoner for alle medlemmene gjennomgås og oppdateres. Det er viktig at vi når rett person hos medlemsvirksomhetene og også oppfordrer til å spre informasjonen i egen virksomhet.
 • Styret definerer iløa høsten 2021 målgrupper/ fora og plan for hvem/ hvordan vi kontakter dem der vi ber om å få informere om LCC-forum, for eksempel
  • ASSS-samarbeidet blant de ti største kommunene i Norge
  • KS
  • NKF
  • Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF)
  • NBEF
  • Andre