Vedtekter

§ 1 NAVN
Nettverkets navn er LCC Forum.

§ 2 FORMÅL
LCC Forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass innenfor faget livssykluskostnader (Life Cycle Cost – LCC). Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen og dens verdikjede. LCC Forum skal bistå med kunnskapsutvikling- og formidling med mål om økt faglig innovasjon og bærekraft i BAE-næringen. Formålet om innovasjon og bærekraft utvikles i fellesskap via økt kunnskap og fokus på analyse av et byggs bruk og kostnader i hele levetiden.

§ 3 ORGANISASJON
LCC Forums høyeste myndighet er årsmøtet. Nettverket ledes av et styre,
jfr. § 10. LCC-forum har et sekretariat for å ivareta den daglige driften av LCC-forumet.
Valg av sekretariat foretas av styret.

§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemmer kan være alle aktører med tilknytning til BAE-næringen, inklusiv enkeltpersoner.

§ 5 OPPTAK AV MEDLEMMER
Innmelding i LCC Forum sendes sekretariatet.

§ 6 UTMELDING
Ønsker et medlem å tre ut av nettverket, må skriftlig melding sendes til sekretariatet.

§ 7 ÅRSKONTINGENT
Hvert medlem betaler en årskontingent til nettverket. Årskontingenter for kommende år fastsettes av årsmøtet.

§ 8 ÅRSMØTET
Årsmøtet holdes i tidsrommet 15. april - 15. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Styret beslutter dato for årsmøte og medlemmene skal varsles om datoen senest 2 måneder før. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Formell innkalling til årsmøtet sendes ut skriftlig med minst 14 dagers før møte.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år.
7. Valg av styremedlemmer, leder, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité.
8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt.
Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken
ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 9 STEMMERETT
Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant.

§ 10 STYRET
Styrets oppgaver er å lede nettverket etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere nettverkets politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp.

Nettverkets styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 10 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, se § 4. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Styremedlemmer velgers for 2 år. 50 % av styremedlemmene bør velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år.

Leder velges for 1 år, bland valgte styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velger styret en nestleder. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styrer er ansvarlig for å engasjere sekretariat og revisor for forumet.

Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

§ 11 ARBEIDSGRUPPER OG KOMITEER
Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/ grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 12 HEDERSPRISER
Nettverket kan utdele hederspriser.
Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.

§ 13 NETTVERKETS OPPLØSNING
Spørsmål om eventuell oppløsning av nettverket behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som nettverket rår over.

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret senest en måned før årsmøte. Styret kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

Styret kan alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 15 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette.

LCC forum
Tlf: 67 52 60 10
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening, Fornebuveien 37, 1366 Lysaker