Strategi LCC-forum 2017-2020

1 Innledning
I de første årene har LCC-forum vært i en oppstartsfase som nå går over i en fase der man i større grad ønsker å sette en retning for det videre arbeidet. Det er utarbeidet ny strategi for LCC-forum. Dette strategidokumentet varer fra 2017 til 2020. Hoveddokumentet rulleres hvert tredje år. Gitt utviklingen i fagfeltet og modningen i bransjen anser styret det fornuftig å rullere hvert tredje år.
Styret etablerer handlingsplan som rulleres årlig. Handlingsplanen tar utgangspunkt i hovedmål, delmål og strategier som beskrives i dokumentet og definerer konkrete tiltak med ansvarlig og frister for å nå målene.

2 Bakgrunn for og hensikt med strategien
Det vi har jobbet med til nå er LCC-beregninger i byggverk, ikke anlegg.
Vi har vært i en oppstartsfase. Nå er vi i en fase to der vi ønsker å modne fagfeltet mer.
LCC er viktige input til LCA (life cycle analysis – inkluderer miljøavtrykk) og LCE (life cycle economis – inkluderer virksomhetskostnader). Som en avgrensning i dette strategidomumentet har vi lagt til grunn at arbeidet til LCC-forum er spisset inn på LCC, men LCA og LCE er sterkt beslektede fagområder som vil kunne dra nytte av den økte kompetansen innen LCC som LCC-forum arbeider for.

3 Formål for LCC-forum
LCC-forum er en nasjonal møteplass for hele verdikjeden i BAE-næringen som har til hensikt å øke kompetansen om livssykluskostnader (Life Cycle Cost – LCC). Dette omfatter bred deltakelse fra hele verdikjeden i BAE-næringen. For å sikre en bærekraftig BAE-næring er økt fokus på byggenes bruk i hele levetiden sentralt.
LCC-forum skal bidra til en trygghet på prosess, verktøy og metodikk. Vi skal jobbe for å synliggjøre hvilken informasjon og på hvilket detaljnivå som er nødvendig for å gjøre gode LCC-analyser og –beregninger i ulike faser av byggeprosjekter. Dette inkluderer eksempler på hvordan man kommer i gang, hvordan man bør organisere seg og hvordan man kan jobbe opp mot beslutningstakere for å sikre at LCC blir en viktig del av beslutningsgrunnlagene i alle prosjektets faser. Hensikten er å sikre at tankesettet rundt å bruke LCC fester seg, men samtidig ha respekt for at dette kan ta tid da det er en ny måte å tenke på.
• Styret skal ikke være innholdsprodusenter – tjenester knyttet til sekretærfunksjon og arrangering av kurs skal i hovedsak kjøpes. Medlemmene oppfordres til å bidra frivillig og gjennom øvrige verv og arenaer man er representert på.

4 Visjon, hovedmål, delmål og strategier

4.1 Visjon

 • LCC legges til grunn for alle investeringsbeslutninger i BAE-næringen
 • LCC-forum er den viktigste møteplassen for LCC-kompetansen i BAE-næringen i Norge

4.2 Hovedmål (2017-2020)

 • LCC-forum skal være anerkjent i hele verdikjeden i BAE-næringen som kunnskapsbærer innen fagfeltene som omfatter livssykluskostnader, der medlemmene bidrar aktivt for å øke kunnskapsbasen
 • LCC-forum skal være en møteplass for å knytte kontakter for kunnskaps- og erfaringsutveksling (beste praksis) om LCC og være navet for kunnskapsdeling om LCC i hele verdikjeden i BAE-næringen
 • Bidra til at investeringsbeslutninger fattes på grunnlag av LCC-kalkyler, ikke investeringskalkyler

4.3 Delmål

 • Økt antall medlemmer til x antall medlemmer innen strategiperiodens utløp
 • Økt andel av medlemsbedrifter fra anleggsnæringen innen utløp av strategiperioden
 • Gjennomført x antall kurs innen strategiperioden

Gjennomføre x antall workshop/ frokostmøter/ informasjonsmøter med bestiller- og leverandørrollene for å utarbeide metoder for bruk av LCC i tilbudsfasen og gjennomføring av oppdrag

4.4 Strategier

 • Knytte til oss representanter fra anleggsnæringen vil styrke kunnskapsutvekslingen slik at man lærer ved å dele erfaringer
 • Knytte til oss aktører som har praktisk erfaring med å levere LCC-beregninger/ forretningsmodeller ifm OPS (bygge- og bruksfase)
 • Levende og oppdatert webside vil styrke vår synlighet slik at vi blir anerkjent hos eiere og i hele verdikjeden
 • Samhandling med sentrale aktører, som Difi og Norsk kommunalteknisk forening, for å utarbeide og publisere metoder for bruk av LCC
 • Invitere offentlige eiere til kurs og seminarer for å øke deres kunnskap om LCC for å underbygge at investeringsbeslutninger fattes på grunnlag av LCC-kalkyler, ikke investeringskalkyler
  - Åpne invitasjoner sendes i regi av LCC-forum (markedsføres gjerne via medlemsbedriftene)
  - Direkte invitasjoner til egne eier(e) sendes via medlemsbedriften
 • Være aktive bidragsytere ved å gi innspill til endrede forskrifter/ lover/ regelverk/ oppfølging av leveranser som omhandler LCC-realterte problemstillinger
 • Bygge forståelsen av at alternativsvurderinger med LCC har størst innvirkning i tidligfase 
  - I vår kunnskapsoppbygging deler vi mellom informasjon/ metodikk for tidligfase-LCC (fase 1 og 2 i stegnormen) og LCC i gjennomføringsfasen der selve byggeprosjektet i større grad er besluttet (normalt forstått som forprosjekt og detaljprosjet)
  - I tidligfase-LCC vises eksempeler på hvordan man bør vektlegge LCC for eksempel i valg mellom å rive og bygge nytt eller rehabilitere, om man skal bygge bolig eller kontor, hvor man bør lokalisere et bygg, med mer
  - LCC i gjennomføringsfasen legger mer vekt på material- og funksjonsvalg i et bygg


5 Målgruppe
Vi skal fortsatt ha en kontingentprofil med lave priser for å senke terskelen for å bli medlem. Styret innstiller på å beholde to kontingenter for henholdsvis bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Målgruppen er dem vi arbeider aktivt for å nå.
Målgruppen er organisasjoner/ virksomheter, ikke enkeltpersoner. Vi ønsker å dekke hele verdikjeden i medlemsmassen. Per oppstart av strategiperioden mangler det helt eller delvis entreprenører (både total- og tekniske entreprenører), leverandører av bygningskomponenter, forvaltere og FM-organisasjoner.
I arbeidet fra forumets side er målgruppen mellomstore og store virksomheter (offentlige eller private) i hele verdikjeden. Vi antar at vi oppnår størst mulig kunnskapsspredning ved å nå de store og mellomstore.

LCC forum
Tlf: 67 52 60 10
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening, Fornebuveien 37, 1366 Lysaker