Strategi LCC-forum 2019-2022

Strategi for LCC-forum 2019 - 2022

BAKGRUNN
Livssykluskostnader (Life Cycle Cost – LCC) er et nyttig og viktig verktøy for økonomisk optimalisering i investeringsbeslutninger og for budsjettering av drift. LCC er implementert i forskjellig grad hos ulike aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

Difi gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse om barrierer for bruk av LCC i offentlige byggeprosjekter. Disse er gjengitt i tabellen under. 
IlluastrasjonStrategi2019 2022

I arbeidet med strategien og tilhørende handlingsplan er det lagt vekt på å møte disse barrierene slik at LCC i større grad brukes som beslutningsgrunnlag i BAE-næringen.

LCC-FORUMS FORMÅL
LCC-forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass for faget LCC. Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen med hele verdikjeden. LCC-forum skal spre og formidle kunnskap med mål om økt faglig innovasjon og bærekraft i BAE-næringen. Formålet om innovasjon og bærekraft utvikles i fellesskap via økt kunnskap og fokus på analyse av et byggs bruk og kostnader i hele levetiden.

Visjon og mål i dette strategidokument, med tilhørende handlingsplan, er utarbeidet for å oppnå formålet.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er mellomstore og store virksomheter i hele verdikjeden, primært ikke enkeltpersoner. Målet er at medlemsmassen skal dekke hele verdikjeden i BAE-næringen, byggherrer, rådgivere, entreprenører (herunder både total- og tekniske entreprenører), leverandører av bygningskomponenter, arkitekter, eiere, forvaltere, FM-organisasjoner og brukere av bygg.

VISJON
LCC-forum bidrar til at investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et livssyklusperspektiv.

LANGSIKTIGE MÅL
* Øke BAE-næringens konnskap om bruk av LCC i ulike faser
* Øke BAE-næringens bestillerkompetanse på LCC-vurderinger
* Øke etterspørselen etter LCC som beslutningsunderlag
* LCC-forum er den viktigste møteplassen for LCC-kompetansen i BAE-næringen i Norge

MÅLSETNING I STRATEGIPERIODEN (2019-2022)
Øke besøket på nettsiden med 50% fra januar 2019 til årsmøtet 2020
* Øke antall medlemmer til 50 innen årsmøtet 2022 med fokus på å
     -Øke antall utførende og leverandører
     -Øke antall kommuner og fylkeskommuner

ÅRLIG HANDLINGSPLAN
Styret vedtar hvert år en handlingsplan basert på strategien og definerer konkrete tiltak med ansvarlig og frister for å nå målene.

 

Handlingsplan LCC-forum 2019-2020 

INNLEDNING
I dette dokumentet beskrives handlingsplan for LCC-forum for 2019-2020. I strategien heter det som følger: 
Styret vedtar hvert år en handlingsplan. Handlingsplanen bygger på strategien og definerer konkrete tiltak med ansvarlig og frister for å nå målene. 
Handlingsplanen er utarbeidet for å nå den visjonen og de målene som er beskrevet i Strategi for LCC-forum 2019-2022.
 
HANDLINGSPLAN 2019-2020
Handlingsplanen for 2019-2020 er delt inn i tre overordnede tema. LCC forum skal: 
* Være en kunnskapsleverandør gjennom å spre informasjon om hvordan bruke LCC på best mulig måte
* Være et forum for kunnskapsutveksling mellom våre medlemmer 
* Øke medlemsmassen
 
Være en kunnskapsleverandør gjennom å spre informasjon om hvordan bruke LCC
Tradisjonelt har LCC-forum vært en kunnskapsleverandør med fokus på å spre informasjon om hvordan LCC brukes på best mulig måte. Det å være et nav som sprer informasjon til både medlemmer og næringen generelt vil fremdeles være et av de viktigste arbeidsområdene for LCC-forum. Følgende tiltak skal gjennomføres i perioden:
* Lage og sende ut nyhetsbrev fire ganger i året. Innholdet i nyhetsbrevet publiseres på hjemmesiden. 
-Det settes av budsjett til 60 timer med innholdsproduksjon til nyhetsbrevet i året. Dette kan være betalt arbeid for ett/ flere styremedlemmer eller ekstern leverandør.
* Styret arbeider for å øke aktiviteten på nettsiden ved å 
-Lenke til relevant LCC-innhold, for eksempel Difis hjemmesider. 
-Publisere eksempler på bruk av LCC fra medlemsbedrifter. Medlemmene oppfordres til å sende inn aktuelle saker.
-Ha aktuelle saker til nettsiden som fast punkt på agendaen i styremøtene. 
* Gjennomføre minimum ett til to kurs i året. 
* Gjennomføre to frokostmøter i året, se også beskrivelse under neste avsnitt. 
 
Være et forum for kunnskapsutveksling mellom medlemmene 
Ettersom hovedaktiviteten til LCC-forum tradisjonelt sett har vært å spre informasjon har det vært mindre fokus på å bygge nettverk og utveksle informasjon mellom medlemmene våre. Vi har ikke vært det diskusjonsforumet navnet legger opp til. Følgende tiltak skal bidra til at vi i større grad oppleves som et aktivt forum for kunnskapsutveksling for våre medlemmer: 
* Vi oppfordrer medlemmene til å spille inn tema til arbeidsseminar. Hensikten er å arbeide for å finne løsninger på problemstillinger medlemmene våre har eller som det er vanskelig å løse. Det er mål om å gjennomføre to arbeidsseminarer i året.
* For å spre informasjon og kunnskap som fremkommer på arbeidsseminarene arrangerer vi frokostmøte om temaet i etterkant. 
* Det etableres et nettbasert diskusjonsforum der bare medlemmer har tilgang. Hensikten er at medlemmene skal ha en kanal de kan henvende seg til alle andre medlemmer for å bygge nettverk og for å lære av hverandre/ utveksle erfaringer. 
-En Facebookgruppe kan være første steg. 
-Annen plattform bør også vurderes. 
-For å bli medlem av plattformen/ gruppen må man søke administrator for å få tilgang. 
-For at aktiviteten på siden skal øke er det viktig at styremedlemmene selv er aktive med spørsmål og svar i starten. Styremedlemmer fra og kontaktpersonene i de ulike medlemsbedriftene bør oppfordres til å melde seg inn, samt spre informasjonen til kollegaer og eventuelle kunder. 
 
Øke medlemsmassen
Vi skal øke til 50 medlemmer innen årsmøtet i 2022 med vekt på utførende (entreprenører, underentreprenører og leverandører) og kommuner/ fylkeskommuner. Dette for å sikre at hele verdikjeden er godt representert. For å nå målsetningene om økt medlemsmasse med ønsket sammensetning skal: 
* Styremedlemmene bruke eget nettverk til å informere om LCC-forum og oppfordre til å bli medlem.
* Kontaktpersoner for alle medlemmene gjennomgås og oppdateres. Det er viktig at vi når rett person hos medlemsvirksomhetene og også oppfordrer til å spre informasjonen i egen virksomhet. 
* Styret definerer målgrupper/ fora der vi ber om å få informere om LCC-forum, for eksempel
-ASSS-samarbeidet blant de ti største kommunene i Norge
-KS
-NKF 
-Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF)
-NBEF
-Andre

 

LCC-forum
Tlf: 67 52 60 10
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening v/Quality Norway AS, Fornebuveien 37, 1366 Lysaker