LCC har potensiale for utvikling isolert sett. LCC har også behov for å relateres til andre temaer. En forutsetning for å drive utviklingen fremover er fokus på temaet. En viktig faktor i den sammenheng er informasjonsflyt og samarbeid mellom aktørene involvert i hele byggets levetid. Slike aktører er eiendomsutviklere, utbyggere og byggeiere. Det har tidligere ikke vært noe organ, forum eller sammenslutning som på helhetlig vis ivaretar dette behovet. LCC-forum skal fylle rollen som katalysator for informasjonsflyt og samarbeid.

LCC-forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse – både fra byggeier-/bestillersiden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et viktig mål med arbeidet i forumet, slik at LCC-vurdering gjøres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA).

I tråd med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke, og dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis.

Målet med LCC-forum er å danne et nav for LCC gjennom å:

  • øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger
  • bidra til utvikling av innhold i begrepet ”Livsløpsplanlegging”
  • sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp
  • ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter
  • tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc
  • etablere en arbeidsgruppe i Standard Norge som skal koordinere arbeid med LCC og BIM

BLI MEDLEM