Lenker: 
Byggforsk - info om intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler

Levetid er definert som antall år fra en bygningsdel installeres til den demonteres, eller fra et byggverk reises til det rives (NS 3454:2013). Vurderingen av levetid kan gjøres ut fra et teknisk, funksjonelt, estetisk eller økonomisk perspektiv.

Det eksisterer flere kilder til data om levetider som underlag til vurdering av livssykluskostnader. SINTEF Byggforsk har utarbeidet forslag til intervaller for vedlikehold og utskiftning. Se lenke nedenfor.

Intervallene som legges til grunn er usikre. I mange tilfeller har noen materialer, komponenter eller bygningsdeler lengre eller kortere levetid enn det som er oppgitt. Levetidene fremkommer ved bruk av trepunktsestimat for levetider (lav, middels og høy). Denne vurderingen øker sannsynligheten for at anslått levetid stemmer. Ved vurdering av levetider må det gjøres på grunnlag av kunnskap om teknisk tilstand, materialegenskaper, kontruksjonsoppbygging og belastninger for den aktuelle bygningsdelen (SINTEF Byggforsk).

Ved å legge til grunn andre kriterier som blant annet estetikk, antikvarisk verdi, pålitelighet og økonomisk kan intervallene bli kortere eller lengre.