Hva er LCC?

Livssykluskostnader (LCC) er summen av anskaffelseskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.
Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser.

       Definisjon og omfang

       Filmer med eksempler

Hvorfor LCC?

Hva bør en ha fokus på for å oppnå god LCC?
For å oppnå god livsløpsøkonomi er det først og fremst viktig å vite hva som er driverne for livssykluskostnadene og hvordan disse eventuelt kan påvirkes. Videre må en sikre at beslutningstakerne gis et best mulig grunnlag for å kunne ta kvalifiserte valg, på et tidspunkt der beslutningen fortsatt kan påvirke konsekvensene for LCC. En må derfor kjenne hvilke beslutninger som har størst betydning, når de skal tas og av hvem. Det bør derfor legges til rette for beslutningsprosesser i prosjektene som hensyntar dette.

Det er i tidligfase man har størst påvirkning på LCC, og LCC-analyser har størst verdi når de brukes som beslutningsgrunnlag. Det er også i tidligfase LCC-analyser er enklest å gjennomføre, og nytteverdien er ofte stor sett i lys av ressursinnsatsen.

LCC forum har utviklet en enkel modell som blant annet beskriver hva som er de viktigste driverne for LCC i ulike faser, hvilke beslutninger som normalt tas i fasen, samt typiske LCC-leveranser som del av beslutningsgrunnlaget i fasen.

Denne modellen finner du her:
Hvilke beslutninger har betydning for LCC i ulike faser?

Les mer om temaet:
-Presentasjon av modellen fra frokostmøte 9. juni 2021:
Hvilke beslutninger har betydning for LCC i ulike faser?

-Artikkel:
Hvordan gjøre smarte valg ved bruk av LCC? 

LCC for ulike faser i byggeprosessene

       Behovsavklaring

       Konseptutvikling

       Bearbeiding av valgt konsept

       Skisseprosjekt

       Forprosjekt

       Detaljprosjekt

Metode for beregning
DFØ (tidligere difi) sine excel – beregningsverktøy for alternative bygningskomponenter generelt, samt maler for hhv. energiløsninger og materialvalg:
LCC-verktøy for alternativsvurderinger Anskaffelser.no
Norsk standard for analyse av livssykluskostnader for byggverk (NS3454:2013)

Nøkkeltall
Presentasjon fra frokostmøte om nøkkeltall 8. september 2020

Presentasjoner med faglig innhold
Presentasjon fra LCC-forums årskonferanse 2018 - LCC-analyser og usikkerhet

Eksempler
Eksempel Kvalitativ vurdering er en del av en helhetlig LCC - Oslobygg KFOslobygg KF
LCC og LCA - Kolshus - Statsbygg

Tomtevalgets virkninger på LCC klimagassutslipp og andre kvalitative forhold