Bygningsinformasjonsmodell (BIM) er en geometrisk 3D-modell med informasjon om det som skal designes, prosjekteres, bygges eller driftes.

Underlag for beregning av livssykluskostnader hentes ofte fra ulike kilder og sammenstilles i et regneark (Excel) og/eller et kalkyleverktøy (eks ISY Calcus eller ByggOffice).

Ofte hentes mengdeoppsett ut fra BIM som underlag for kalkulering, men det er også flere som henter ut IFC-filer (Industry Foundation Classes) som legges inn i et kalkyleverktøy. Dette kan for eksempel gjøres i ISY Calcus hvor man får en BIM med modell-tilknytning inn i kalkylen. Per i dag gjøres dette for investeringskostnader, men på sikt vil det trolig være aktører som også gjør det for drift, vedlikehold og utskiftningskostnader.

Viktig å bemerke at man også må hensynta forhold som ikke er modellert i BIM ved utarbeidelse av kalkyle.