kurs1.jpg
Velkommen til LCC-forum!

Livsløpsplanlegging av bygg.

Hva er LCC?

Livssykluskostnader (LCC) er summen av anskaffelseskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.

Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser.


MER INFORMASJON

arbeidsomrader generell

Hvorfor skal jeg bli medlem i LCC-forum?

LCC-forum jobber for å styrke kunnskap og nettverk rundt LCC.


MER INFORMASJON

Kurs og konferanser

LCC-forum arrangerer hvert år årsmøtekonferanse med et meget aktuelt og omfangsrikt program.Det arrangeres også jevnlig medlemsmøter i tillegg til fagkurs.


MER INFORMASJON

kurs konferanser generelt

Om LCC-forum

Målet med LCC-forum er å danne et nav for LCC gjennom å:

  • øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger
  • bidra til utvikling av innhold i begrepet ”Livsløpsplanlegging”
  • sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp
  • ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter
  • tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc
  • etablere en arbeidsgruppe i Standard Norge som skal koordinere arbeid med LCC og BIM


LES MER

omoss